ΓΊΝΕΤΕ ΜΈΛΟΣ ΜΑΣ

Οι λύσεις μας

Ένα ευέλικτο και ολοκληρωμένο επιχειρηματικό μοντέλο

Αποτελεί δέσμευσή μας η ανάπτυξη χρήσιμων και υπεύθυνων φωτοβολταϊκών έργων, τα οποία προσφέρουν πραγματική προστιθέμενη αξία καθημερινά, είναι μετρήσιμα και προσφέρουν υψηλή απόδοση μακροπρόθεσμα.

 

Από το 2008, έχουμε αποκτήσει τεχνογνωσία στην ανάπτυξη και λειτουργία διαφορετικών τύπων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων: επίγειες ηλιακές κατασκευές με ή χωρίς γεωργική συν-δραστηριότητα (κτηνοτροφία και καλλιέργειες αγροκτήματος), αγροβολταϊκά θερμοκήπια, σκίαστρα οπωρώνων ή χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και στέγες.

 

Προσφέρουμε μακροχρόνια συνεργασία, με τη REDEN ως το μοναδικό σημείο επαφής μαζί σας καθ’ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης του έργου, των διοικητικών διαδικασιών και της κατασκευής και συντήρησης των φωτοβολταϊκών χώρων.

Στήριξη του γεωργικού τομέα με τον ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

τι είναι η αγροβολταϊκή;

Οι αγροβολταϊκές λύσεις βασίζονται στον συνδυασμό της γεωργίας προτεραιότητας με τη δευτερογενή παραγωγή φωτοβολταϊκών ενέργειας, στην ίδια επιφάνεια.

 

Στη Γαλλία, το νομικό πλαίσιο ορίζει ότι η μονάδα παραγωγής ηλιακής ενέργειας πρέπει να συμβάλει διαρκώς στην εγκαθίδρυση, τη διατήρηση ή την ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής. Πρέπει να παρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας στον γεωργό βιώσιμο εισόδημα:

 

  • βελτίωση του αγρονομικού δυναμικού και των αποδόσεων του αγροτεμαχίου
  • προσφορά λύσεων για την κλιματική αλλαγή
  • προσφορά προστασίας από κλιματικούς κινδύνους
  • βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων

Από το 2008, το όραμά μας για τα αγροβολταϊκά κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, με βάση την αρχή ότι πρέπει να δίνουμε προτεραιότητα στη γεωργική παραγωγή έναντι της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στη REDEN, εργαζόμαστε με κατεύθυνση την προσπάθεια διατήρησης των αγροκτημάτων, ώστε να επιτρέψουμε στους νέους να ασχοληθούν με τη γεωργία ως καριέρα, ενώ ταυτόχρονα παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια χωρίς άνθρακα και σε ανταγωνιστικές τιμές για τοπική χρήση.

Chez REDEN, l’agrivoltaïsme est proposé sur quatre types de sites photovoltaïques :

Sur sites agrivoltaïques au sol,

avec élevages bovins, ovins, grandes cultures...
Sur sites agrivoltaïques au sol,

avec élevages bovins, ovins, grandes cultures...
Sur sites agrivoltaïques au sol,

avec élevages bovins, ovins, grandes cultures...
Previous slide
Next slide
Sous toitures piscicoles photovoltaïques

avec l'élevage de saumon, d'esturgeons et de truites

Les bénéfices de l’agrivoltaïsme : 

Source de revenus complémentaires
Durant la durée de vie du bail

Gains
d'espaces utiles
Grâce à la coactivité agricole

Protection
des cultures
contre les aléas climatiques

Production
d’une énergie verte
pour la transition énergétique